O firme:

Volám sa Andrej Rodziňák, nar.1973 v Košiciach, som autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov pod reg. číslom 2020 AA. Po ukončení stúdia na fakulte architektúry STU v Bratislave som vykonával povolanie architekta ako živnostník a neskôr v združení architektov a stavebných inžinierov vo spločnosti K3- project s.r.o.. Firma ar.chitect s.r.o. vznikla v roku 2013, ako výsledok môjho 15 ročného pôsobenia v oblasti architektúry. Spoločnosť bola založená na činnosť vykonávania komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok. Mojim cieľom je vytvárať architektonické riešenia, adekvátne požiadavkam objednávateľa a realite prostredia, v ktorom vznikajú, oslobodene od architektonicko-časopisového designu a dobe poplatného vkusu odbornej elity. Podstatnou je klientova a moja spokojnosť s vyhotoveným návrhom. V tomto partnerskom dialogu je vedená celá spolupráca, kde vysledné dielo je jeho prienikom. Ateliér firmy je na Popradskej ulici 80 v Košiciach.
Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio